Projeler

Anasayfa / << Projeler

AT ve TIGH projelerinde Oluk ve Oyuntu Erozyonunun Tespitinin Yapılabilmesinin Araştırılması Projesi

Projenin Amacı: Özellikle tarım alanlarında arazi kullanımı, toprakların coğrafi konum ve özellikleri (topografya, toprak özellikleri, iklim, arazi örtüsü ve kullanımı vb) ile tarımsal mekanizasyon işlemleri, sürüm teknikleri ve sulama şekline bağlı olarak erozyona uğramaktadır. Bu alanlarda oluşan önemli erozyon türlerinden biri de oluk ve oyuntu erozyonudur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yüzeyden başlayan erozyon şiddetlenerek kanallar oluşmakta ve bunların büyümesiyle oyuntulara dönüşerek tarım alanlarında ciddi ölçülerde toprak kayıpları ve dolayısıyla önemli bir ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır. Projesi biten toplulaştırma alanlarda ise var olan oyuk ve oyuntuların doldurulması çözüm olmayabilir. Bu nedenle drenaj deseni göz önünde bulundurularak alanlarla ilgili olarak karar geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle kuru derelerin ıslah edilmesi ve su sanat yapılarının tasarımlarının yapılması gerekmektedir. Yol – Dere geçişleri köprü, menfez yapılarının arazi kullanım planları içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Bu çerçevede; Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri kullanılarak Arazi Toplulaştırma ve TİGH projeleri kapsamında yapılan toprak etütlerinde kullanılan mevcut hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, sayısal yükseklik verileri ve diğer yardımcı verilerden (noktasal toprak örnekleri, tarım parselleri, iklim verileri vb) yararlanarak tarım alanlarında oluk ve oyuntu erozyonunun tespitinin yapılabilmesinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak işlerde havza veritabanı kurularak havza (su toplama alanı) bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü yağışlar, gelecek su miktarları ve oluk oyuntular neticesinde oluşan toprak kayıplarının hesaplanmasında tamamen su toplama alanlarının bilinmesi gerekmektedir.Proje detayları için tıklayınız..